Zápis do MŠ – aktuální informace

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19

Vzhledem k malému počtu volných míst na školní rok 2020/2021 doporučujeme zvážit, zda žádost na naši mateřskou školu podávat, pokud není Vaší spádovou.

Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 

 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 zde: www.zapisdoms.brno.cz,

kde najdete také veškeré informace a kritéria,

případně  s pomocí ředitelky pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu v MŠ:

dne 27. 4. 2020 od 10.00 – 12.00 hodin – v kanceláři ředitelky MŠ.

S sebou si přineste kartičku pojištěnce dítěte

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JE ZRUŠEN!

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou (nejlépe – vhodit do naší schránky) POZOR musí dojít do 5. 5. 2020
 1. do datové schránky školy (Wtpkn2m ),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. osobní podání: 4.  května 2020 v době 10,00 – 12,00 a 12,30 – 16,00 hodin. Osobní podání žádostí zvažte vzhledem k rizikům v souvislosti s pandemií, nicméně připravíme box, do kterého budete moci přihlášky též vložit.

 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, který má trvalý pobyt ve spádovém obvodu MŠ v případě, že dítě nemá trvalý pobyt ve spádovém obvodu MŠ. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Přílohu k přihlášce, která obsahuje souhlas s použitím kopie dokladů zde:
  Přílohy_k_přihlášce
 • Doložení řádného očkování dítěte – nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované  a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Stačí čestné prohlášení – vzor najdete na www.zapisdoms.brno.cz

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Předem děkujeme, za upřednostnění bezkontaktního jednání se školou a za pečlivé vyplnění kontaktních údajů, které usnadní naši vzájemnou komunikaci.